Slovenské národné literárne múzeum

Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií /verné kópie originálov/.

Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum.
 SNLM je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Rieši vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety  vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu. Spolupracuje pri budovaní informačnej databázy všetkých zbierkových fondov SNK. Spolupracuje s  Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky výskumov zverejňuje v krátkodobých a stálych expozíciách, vo vedeckom zborníku Literárnomúzejný letopis, špecializovanými vydaniami i ďalšími formami. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov. Pripravuje a prevádzkuje a sústavne inovuje stálu expozíciu SNLM.  Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru. Podieľa sa na správe Národného cintorína (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Zabezpečuje administratívno-správnu agendu Národného cintorína a ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku. Vedie evidenciu pochovaných, pomníkov, hrobových miest. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska. Je redakciou zborníka Literárnomúzejný letopis a iných múzejných publikácií.

I. Národná dvorana
II. Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva /800 – 1000/
III. Nové konštituovanie stredovekej literatúry po vzniku Uhorského štátu /1000 – 1500/
IV. Renesančná a humanistická literatúra /1500 - 1650/
V. Literatúra na Slovensku v období baroka /prvá polovica 17. stor. – druhá polovica 18. stor./
VI. Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia /1780 – 1820/
VII. Klasicizmus /1820 – 1840/
VIII. Romantizmus /1840 – 1880/ a matičné roky /1863 – 1875/
IX. Realizmus a slovenská moderna /1870 – 1918/


Kontaktné údaje:

Tel: +421 43 413 40 36
Tel: +421 43 413 41 52
Fax: +421 43 413 41 52
snlm@snk.sk
www.snk.sk
 

Adresa:

M.R.Štefánika 11
Martin

Zaradenie

Múzeá


GPS súradnice

49.067279 18.923249« Späť
Košicemax. 27°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 30°Cmin. 19°C
Žilinamax. 29°Cmin. 15°C
Banská Bystricamax. 27°Cmin. 16°C